ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


          การดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

       
             
1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอการวิจัย 
              
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 27  มกราคม 2552

             
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552

             
1.4 คู่มือการประเมินข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

       
             
2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
             
2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
              2.3 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
             
2.4 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
             
2.5 แบบประเมินรายงานการวิจัย
             
2.6 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
              2.7 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

         
              3.1  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(
แบบ ป-1 , คำชี้แจง)
              3.2  แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ          
ระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(
แบบ ป-2 , คำชี้แจง)

 

                         

 
                 

 

 


วันที่ : 15 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1754